The 8509 mount kit allows you to mount a Dual EVO to desk edge, grommet or thru-desk.